Vedtekter for Klopp Båthavn SA§1 Navn og formål

Klopp Båthavn (tidl. AL Klopp Båtforening), stiftet 23.10.1957, er et samvirkeforetak med foretaksnavn Klopp Båthavn SA. Forretningsadressen er i Tønsberg kommune.

Foretaket har vekslende kapital og vekslende medlemstall begrenset oppad til 150 medlemmer.

Foretakets formål er anlegg, drift og vedlikehold av småbåthavna i Kloppbukta ved Narverød, Gnr. 150 /Bnr.109, i Tønsberg kommune.

Virksomheten har ikke økonomiske formål, men skal fremme medlemmenes interesse for båtplasser i Kloppbukta. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Klopp Båthavn SA er et frittstående og politisk nøytralt samvirkeforetak, registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 997 688 848.§2 Foretakets kapital

Foretakets kapital består primært av egenkapital, men kan også suppleres med lånekapital, dersom foretaket finner dette nødvendig.

Egenkapitalen fremkommer ved at hvert medlem innbetaler et andelsinnskudd på kr. 10 000,-. Ved utmelding vil medlemmet få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd. Andelsinnskuddet forrentes ikke. I tillegg innbetales et båtplassdepositum avhengig av den type båtplass medlemmet har tegnet seg for. Båtplassdepositumet tilbakebetales medlemmet når gjeldende båtplass ikke lenger disponeres.

Årsmøtet kan vedta endring av andelsinnskuddets størrelse (jf § 12) og båtplassdepositumets størrelse.

Ved innbetaling av andelsinnskudd og båtplassdepositum registreres dette i foretakets båtplassregister.


§3 Kontingenter

Medlemmer som benytter sin båtplass, betaler årlig medlemskontingent i form av havneavgift fastsatt av årsmøtet.

Medlemmer som ikke benytter sin plass, betaler ingen årlig medlemskontingent.


§4 Foretakets medlemmer

Alle som har betalt andelsinnskudd, er medlem av Klopp Båthavn SA.

 

Medlemmer som ikke ønsker å opprettholde sitt medlemskap,

plikter å ta utløsning med det beløp som tilsvarer innbetalt

andelsinnskudd (jf §2).

 

Beboere i nærområdet/Tønsberg kommune har fortrinnsrett til å søke medlemskap i Klopp Båthavn SA. Medlemskapet er personlig, og samme Styret som godkjenner opptak av nye medlemmer i foretaket.

 

Et medlemskap kan arves i rett opp eller nedadstigende linje, eller til ektefelle/samboer med registrert felles adresse i folkeregisteret i minimum to år, hva enten dette skjer frivillig eller ved arv.

Dersom det ikke forefinnes slike arvelinjer, termineres

medlemskapet og andelsinnskuddet innløses av foretaket etter

andelsinnskuddets pålydende. Dersom et medlem dør og det ikke melder seg arvinger i løpet av 24 måneder, tilfaller andelsinnskuddet foretaket.

 

Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser overfor foretaket, kan ekskluderes fra Klopp Båthavn SA. Før eksklusjon skal medlemmet være gitt rimelig frist til å uttale seg om grunnlaget ekskluderte medlemmet skal straks

underrettes i rekommandert brev med angivelse av grunn og

ankemulighet.

 

Medlemmet som er ekskludert, kan innen en ankefrist på to måneder innbringe beslutningen for årsmøtet. For at eksklusjonen skal bli stående ved makt, kreves simpelt flertall på årsmøtet.

For den enkelte sesong, gis styret fullmakt til å bortvise

medlemmer som benytter sin båtplass, men som ikke oppfyller

sine forpliktelser overfor båthavnen.


Enhver endring av medlemskap må godkjennes av styret før

ikrafttredelse.


Ved oppsigelse av medlemskap, vil andelsinnskuddets pålydende

ikke bli tilbakebetalt før nytt medlem er godkjent, registrert og

har innbetalt andelsinnskudd. Styret kan, dersom det er

økonomisk forsvarlig,  tilbakebetale på et tidligere tidspunkt.§5 Foretakets styre, daglig leder og administrasjon

Klopp Båthavn SA ledes av et styre på 5 medlemmer, bestående

av leder,nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem.

Styrets leder fungerer som foretakets daglige leder.


Årsmøtet velger dessuten 2 varamenn til styret, samt 2 revisorer

og en valgkomite på 2 personer.


Øvrige komiteer utpekes av styret.

 

Styrets leder og ett styremedlem har i fellesskap foretakets

signatur.


Ethvert medlem som benytter båtplass i båthavna, er forpliktet til å motta valg på tillitsverv, med mindre det foreligger grunner som gjør det åpenbart urimelig. Enhver har dog rett til å være fritatt for gjenvalg i like lang tid som vedkommende umiddelbart forut har fungert i tillitsverv. Styret kan anta lønnet hjelp eller bistand hvis dette finnes nødvendig.


Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene er

tilstede. Styret treffer sine beslutninger med simpelt flertall. Ved

stemmelikhet gjør leders stemme utslaget. Styret kan

sammenkalles av styreleder så ofte han finner det nødvendig,

eller når et av styremedlemmene krever dette.


Varamenn inviteres normalt til styremøter som observatører, men har som observatører ikke stemmerett.

Styreleder kan invitere eksterne til styremøte når det ansees

formålstjenlig.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger.


Styrets medlemmer og tillitsvalgte kan innrømmes

telefongodtgjørelse. Beløpets størrelse fastsettes av styret.

Reiseutgifter i regi av foretaket et dekkes etter statens satser.


§ 6 Personvern

Klopp Båthavn SA registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer, leietakere og søkere: Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, data om båten og båtplass for bruk i sitt datastøttesystem. Disse opplysninger deles med leverandør av datastøttesystem og delvis med foretakets medlemmer bla. ifm. oppsett av vaktlister.

Det er en forutsetning for driften av Klopp Båthavn SA at ovennevnte opplysninger lagres.

Personopplysninger, korrespondanse og fakturahistorikk lagres ikke lenger enn det er formålstjenlig for driften av Klopp Båthavn SA.

§7 Årsmøte

Årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned, er foretakets høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. Innkallelsen kan skje skriftlig, som

elektronisk post, ved kunngjøring på foretakets hjemmeside eller i dagspressen.

Forslag til vedtektsendringer, endring av andelsinnskudd eller

opptak av lån skal fremgå av innkallelsen.


På årsmøtet behandles følgende saker:


  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
  3. Styrets årsberetning.
  4. Revidert regnskap og disponering av årsoverskudd.
  5. Fastsettelse av andelsinnskudd, båtplassdepositum, havneavgifter med videre basert på budsjettforslag.
  6. Valg av medlemmer til styret, varamenn, revisorer og valgkomite.
  7. Eventuelle saker fremmet av styret, og/eller forslag som er innsendt til styret på forhånd. Slike saker må være mottatt styret senest 7 dager før årsmøtet.

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, vekselvis 2 og 3 medlemmer er på valg hvert år. Dersom nestleder blir valgt til ny leder, velges ny nestleder for 1 år, dette fordi leder og nestleder ikke kan fratre samtidig.


Varamenn, revisorer og valgkomite velges alle for 1 år av gangen.


Årsmøte innkalt på lovlig måte er beslutningsdyktig når minst 10

medlemmer er representert.§8 Anvendelse av årsoverskudd

Ordinært årsmøte skal hvert år godkjenne styrets fremlagte årsregnskap. Overskudd i årsregnskapet skal ikke deles ut til medlemmene, men godskrives foretakets kapital.

 

§9 Lån

Opptak av lån og pantsettelse av båthavna må godkjennes av årsmøtet.

En slik godkjennelse krever simpelt flertall av de representerte medlemmer.


§10 Reglement

Årsmøtet fastsetter havnereglement. Endringer krever simpelt

flertall av de representerte medlemmene.


§11 Stemmeregler

På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Det kan forlanges skriftlig avstemming. Medlemmer som ikke møter personlig, kan avgi stemme ved fullmektig som har skriftlig fullmakt. Ingen kan ha mer enn en fullmakt.

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.


§12 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst 10 av medlemmene forlanger det med angivelse av hva som ønskes behandlet. Innkalling skjer på samme måte som bestemt for ordinært årsmøte.


§13 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan foretas på ordinært eller ekstraordinært

årsmøte, og krever minst to tredjedels flertall av de representerte

medlemmer. Årsmøtet kan endre vedtektenes bestemmelse om

andelsinnskudd, dette krever minst fire femtedels flertall av de

representerte medlemmer,


§14 Økonomiske fordeler

Ingen medlemmer har rett til å trekke økonomiske fordeler av

foretakets eiendom.


§15 Tvister

Tvister mellom foretakets medlemmer/leietagere og

Klopp Båthavn SA løses av den ordinære domstolen i Tønsberg.


§15 Oppløsning

Oppløsning av foretaket kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte innen 3 (tre) måneder. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med minst to tredjedels flertall av de representerte medlemmer.

 

Ved vedtak om oppløsning skal vedtaket omfatte nedsettelse av avviklingsstyre, retningslinjer for fordeling av restverdier og valg av 2 revisorer for oppløsnIngsregnskapet.

 

Foretakets medlemmer har ved oppløsning rett til å få utbetalt sitt andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket. Dersom det ikke er tilstrekkelig midler, tilbakebetales medlemmer prosentvis iht. andelsinnskuddets størrelse.

Gjenstående midletover dette skal tilgodesees lokale velforeninger ved Kloppbukta.

 

 

www.kloppbat.com