Havnereglement for Klopp Båthavn SA

 

§1 Styret

Klopp Båthavn SA ledes av et styre valgt av årsmøtet. Styret skal ivareta havnens daglige drift og forvalte havnens økonomi innenfor rammer fastsatt av årsmøtet. Styret kan ved behov engasjere ekstern kompetanse for å få utført nødvendige oppgaver/vedlikehold/utbedringer.

 

 

§2 Komiteer og utvalg

Styret utpeker medlemmer av havne/ brygge og dugnadskomite inkl. komiteledere for drift og vedlikehold av båthavna. Medlemmene velges for 1 år. Styret kan videre utpeke komiteer og utvalg som er nødvendige for å løse bestemte oppgaver.

 

 

§3 Administrasjon av båtplasser

Styret har ansvar for fordeling av båtplasser. Ingen har krav på plass på fast sted i havnen. Medlemmer av Klopp Båthavn har fortrinnsrett til båtplass fremfor leietakere. Fremleie er ikke tillatt.

Båteiere som trenger annen plass må gi melding om dette på fastsatt skjema før 1. februar. Det kan ikke påregnes ny plass før ledig plass foreligger. Båteier som avhender båt i sesongen, skal umiddelbart gi melding om dette til styret. Søknad om plass til ny båt skal sendes styret på fastsatt skjema.

Plasser som ikke benyttes av medlemmene, leies ut av styret til avgifter fastsatt av årsmøtet. Plassene leies ut for 1 år av gangen. Søknad om å leie plass sendes styret på fastsatt skjema. Søkere som har fått tildelt leieplass, vil ha prioritet etter ansiennitetsprinsippet til ledig plass for samme båt påfølgende sesong. Leietager som har betalt men ikke benyttet plassen i 2 påfølgende år, vil deretter miste prioritet til å leie plass.

Medlemmer i Klopp Båthavn har fortrinnsrett til leie av en jolleplass (båt-størrelse maksimalt 16'), forutsatt at slik plass er tilgjengelig.

Plass som er midlertidig ubenyttet (deler av sesongen), skal i samråd med den som har plassen, kunne disponeres av havnesjefen i den tid den er ledig.

 

 

§4 Havneavgift

Havneavgift forfaller til betaling årlig medio mars. Manglende betaling innen angitt frist vil kunne føre til at båtplassen leies ut til andre søkere.

 

 

§5 Båt-størrelser

Maksimum lengde på båter som kan få plass i havnen er 28’, og den største bredden er 2,8 m. Det er kun tillatt å ha en båt i hver båtplass. Lettbåt må oppbevares ombord og må ikke plasseres slik at den stikker ut over båtplassens totale lengde/bredde.

Styret kan gi dispensasjon for større båt.

En slik dispensasjon er begrenset og gis kun til medlemmer, og forutsetter videre at det er mulig i forhold til tilgjengelig plass og utnyttelsen av havnen.

 

 

§6 Merking av båt

Båteier som har, eller får tilvist plass i havnen, skal sørge for at båten er synlig merket med nummer gitt av gjeldende registrering. Registrering skal lyde på den som har fått tilvist plassen. Båten skal videre være merket med utlevert plassnummer-oblat på godt synlig sted.

 

 

§7 Fortøyning / Vedlikehold egen båtplass

Alle båteiere er ansvarlig for at båten er forsvarlig fendret og fortøyd med strekkavlastning på alle fortøyninger. Det skal ikke brukes metallsjakler i festene på bryggene. Alle tau må fjernes fra brygger/utriggere før vinteren.

Båten skal være fortøyd slik at baugspyd, pulpit eller lignende ikke stikker inn over brygge eller gangvei.

Havnesjef vil påse at båteiere forholder seg til ovennevnte, og varsle dersom dette ikke overholdes. Dersom båteier ikke følger et slikt varsel/pålegg fra havnesjef, vil nødvendige utbedringer/endringer gjøres av foretaket for båteiers regning. I tillegg vil båteier bli fakturert for et gebyr fastsatt av styret.

 

 

§8 Vann og strøm

Uttak av vann fra vannpostene skal foretas under oppsyn av båteier som må påse at det ikke oppstår lekkasje og sørge for at kran er stengt etter bruk.

Ved tilkobling til strømsøyle skal kun kabel for utendørs bruk benyttes og denne skal gå direkte fra strømsøylen til koblingspunkt om bord (uten skjøteledning). Installasjonen i båt skal tilfredsstille Norsk Standard for el-installasjon i småbåter og det er forbudt å benytte elektriske installasjoner som medfører unormal fare for helse- miljø og sikkerhet.

I sommersesongen er det kun tillatt bruk av strøm til henholdsvis batteriladning og vedlikeholdsarbeider om bord. Max tilknytningstid er 2 døgn. Kabel skal være frakoblet strømsøyle når ikke i bruk.

Strømtilknytning i vintersesongen skal kun skje etter avtale med havnesjef. Fast tilkobling skal kun skje til godkjent landstrømsentral i båten. Maksimum kontinuerlig forbruk 500W pr. båtplass. Kun godkjent utstyr kan være tilkoblet og skilletrafo må være installert i båten.

 

 

§9 Vakt og dugnad

Båteiere plikter å holde seg ajour med vakt og dugnadslister, og må selv skaffe stedfortredere om tidspunkt ikke passer (ref egen vaktinstruks). Styrets medlemmer er fritatt for deltagelse i vaktordningen. Styret kan frita båteiere som er pålagt vesentlige forpliktelser i havnen, fra deltagelse i vaktordningen.

 

 

§10 Erstatningsplikt, krav til forsikring

Enhver båteier må sørge for forsvarlig fortøyning av båt. Skade påført annenmanns båt eller foreningens eiendom ved manøvrering eller fortøyning, plikter den skadevolders båts eier å erstatte.

Båteier er forpliktet til å holde egen båt ansvarsforsikret. Dette kravet gjelder kun båter med motor.

 

 

§11 Ajourhold av personalia

Alle båteiere er selv ansvarlig for at endring av adresse og telefonnummer meldes skriftlig til Klopp Båthavn. Dette for at båthavnas registre til enhver tid skal være oppdaterte. Forhold som oppstår på grunn av båteiers unnlatelse av å melde fra om endringer, er båteiers ansvar.

 

 

§12 Havnebassenget

Den som blir anvist plass i Klopp Båthavn er ansvarlig for at bunnen i havnen hvor båten er plassert holdes ren for søppel og annet skrot. Lensing eller uttømming av spillolje-holdig vann fra båt er ikke tillatt inne i havnebassenget. Ved manøvrering i havnen skal anvendes sakte fart. Det er ikke tillatt å bade i havnebassenget.

 

 

§13 Parkering

For å unngå svikt i grunnen, er det ikke tillatt å parkere biler, motorsykler eller annet tungt langs bryggekantene i havneområdet.

Det er ikke tillatt å sykle eller å sette fra seg sykler, traller eller lignende på bryggene.

 

 

§14 Orden på bryggene / i området

Fiskeredskaper eller annet tatt i land fra båter, skal ikke lagres på bryggene eller havneområdet, men fjernes omgående. Fiskeavfall skal ikke tømmes i havneområdet. Alle som benytter området rundt Klopp-bukten, må være behjelpelige med å holde området rent for papir og annet rusk. Det vises til husregler for Havnehuset. I den tid av døgnet det er vaktordning, skal alle personer som entrer eller forlater havneområdet melde seg for vakten.

 

 

§15 Servicebrygge

Servicebrygge skal normalt kun benyttes til av og ombordstigning, vannfylling og lignende. Maksimal liggetid er 2 timer.

 

 

§16 Båtopplag

Det er ikke tillatt å legge båter i opplag på området rundt Klopp Båthavn.

 

 

§17 Bortvisning

Brudd på vedtekter, dette reglementet, eller den til enhver tid gjeldende vaktinstruks, samt manglende oppfyllelse av økonomiske forpliktelser, kan medføre bortvisning fra Klopp Båthavn. Bortvisning skjer etter beslutning i Styret. Bortvisningen skal begrunnes, og bortviste skal ha adgang til å uttale seg. Leietagere har ingen klageadgang på styrets endelige vedtak om bortvisning formidlet i rekommandert brev.

 

 

Vedtatt på årsmøte 28. februar 2018

 

 

www.kloppbat.com